ביטוח רכב חובה

  ביטוח רכב מקיף

  ביטוח רכב צד ג


 

 

 

 

 

 

 


 

שמאי ביטוח רכב

 

אתרי ביטוח רכב

 

תביעות  רכב

 

 

 

 

 

 


 

 

מילון ביטוח רכב

 

למילון הביטוח המלא

 

 

אבנר

תחום ביטוח רכב חובה – איגוד לביטוח נפגעי רכב. נועד להבטיח יציבות המבטחים וריכוז הטיפול בביטוח רכב חובה. תאגיד אבנר השתתף בעבר בביטוח משותף עם חברות הביטוח בביטוח רכב חובה. הביטוח המשותף נפסק ביום 1/1/2003.

 

למדריך ביטוח רכב חובה

 

 


 

אובדן מלא  - טוטל לוס

מושג בביטוח רכב רכוש - מצב בו הרכב ניזוק באופן שאינו מאפשר את שיקומו או שהוא נגזל מידי המבוטח (למשל גניבה או שוד). במצב כזה תשלם חברת הביטוח את מלוא סכום הביטוח (בניכוי הסכומים שהיא רשאית לנכות עפ"י חוק – כמו חוב פרמיה). לפי תנאי המינימום המחייבים על-פי חוק (הפוליסה התקנית) באבדן מלא לפי הפוליסה ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון לא תנוכה השתתפות עצמית. שרידי הרכוש (אם קיימים) עוברים לידי חברת הביטוח לאחר התשלום.

 

למדריך ביטוח רכב

 


אזעקה מרחבית

מונח בביטוח רכב רכוש - מערכת אזעקה המגינה על חלל הרכב המבוטח

 

 

 


אימובילייזר – משבת

מונח בביטוח רכב רכוש – מערכת למיגון רכב שנועדה למנוע את התנעתו על ידי הגנבים.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

 


 

ביטוח מקיף

 מונח בביטוח  רכב רכוש  – ביטוח המכסה מפני הסיכונים המפורטים בפוליסה. למשל ביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון כולל את הסיכונים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, גניבה, שיטפון, סערה והתפרצות הר געש ומעשה זדון שלא על-ידי המבוטח או מטעמו.

 

 


ביטוח משלים לחובה

מונח בתחום ביטוח רכב צד ג' – הרחבה לביטוח צד ג' רכוש של רכב הכוללת חבות בשל נזקי גוף שאינה מבוטחת לפי ביטוח החובה לרכב כמו פגעה בצד ג' כאשר הרכב חונה בחניה מותרת, שימוש ברכב שלא למטרות תחבורה ופעולות טעינה ופריקה מרכב חונה. לפי הוראות משרד הפיקוח על הביטוח החל מיום 1/5/04 ניתן לכלול כיסוי משלים לחובה במסגרת ביטוח ציי רכב בלבד. כלומר, לא ניתן לשווק את הכיסוי למבוטחים פרטיים ולא לקולקטיבים.

 

למדריך ביטוח רכב חובה

 

 


ביטול השתתפות עצמית

מונח בתחום ביטוח רכב רכוש וצד ג' ניתן לפעמים לקבוע בפוליסה, כי ההשתתפות העצמית תבוטל לכיסוי מוגדר מראש או להיקף נזק שנקבע בפוליסה. למשל בפוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון ניתן לפעמים לרכוש ביטול של השתתפות עצמית בתביעות צד ג' (בדרך כלל למקרה אחד בתקופת הביטוח). כמו כן הכיסוי הבסיסי  לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון לפי תנאי הפוליסה התקנית, קובע כי במקרה של אובדן גמור לא ינכו מתגמולי הביטוח את סכום ההשתתפות העצמית. 

 

 


 

 

 

גבול אחריות

מונח בביטוח אחריות חוקית – סכום שנקבע בהסכמה מראש בין המבטח לבין המבוטח שמציין את הסכום המרבי שישולם על-ידי המבטח לפי הפוליסה במקרה של תביעה שתוגש נגד המבוטח. גובה גבול האחריות בנוסף להיקף הסיכון מהווים בסיס לחישוב הפרמיה. בביטוח אחריות חוקית תשלם חברת הביטוח מעל ובנוסף לגבול האחריות הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בהן בשל חבותו.

 

 


 

 

 

דוח תביעות

מונח בביטוח רכב רכוש וחובה – דוח לגבי תביעות שהגיש המבוטח ואשר הוגשו נגדו (בביטוח אחריות חוקית) על פי הפוליסה. הדוח ממוצא בדרך כלל על ידי חברת הביטוח למבוטח. במסגרת  ביטוח רכב רכוש וחובה מחויבת חברת הביטוח למסור למבוטח לקראת תום תקופת הביטוח דוח בכתב המשקף את מצב התביעות בפוליסה.

 

 

 


דמי אשראי

מונח בכל ענפי הביטוח - סכום כסף אותו נדרש המבוטח לשלם למבטח כאשר הפרמיה אינה משולמת במזומן - לפי החוק, על חברת הביטוח להציג למבוטח כל תשלום וכן את תנאי ההצמדה שחלים עליו ואת שיעור הריבית בחישוב שנתי עפ"י הנוסחה המופיעה בתקנות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).

 

 

 


 

 

הנחת העדר תביעות

מונח בכל ענפי הביטוח – הנחה שניתנת על ידי חברת הביטוח למבוטח בחידוש הביטוח (לפי סיכום שנעשה ביניהם מראש) בעת חידוש הביטוח מהפרמיה של השנה החדשה בשל אי הגשת תביעות (או הגשת תביעות שעולה עלה על ההיקף שסוכם). לגבי ביטוח רכב –ראו בונוס מלוס לעיל.

 

 


 

 

הפול

מונח מתחום ביטוח רכב - המאגר לביטוח רכב בישראל עוסק בביטוח סיכונים מיוחדים של רכב. הפול חייב לקבל כל בוטח שפונה אליו בבקשה לביטוח רכב אולם הוא גובה מחירים גבוהים יותר מהמחירים המקובלים בחברות הביטוח. הפול עוסק בביטוח חובה ובביטוח רכוש וצד ג' של רכב.

 

 

 

 

 


 

 

הצעת ביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח - טופס שמנוסח ומופק על ידי חברת הביטוח. זהו שאלון המופנה למבוטח שנדרש לענות על כל השאלות בכתב בכנות ובאופן מלוא. הצעת הביטוח כוללת בדרך כלל גם הצהרה לגבי נכונות הפרטים וכן ויתור על סודיות רפואית בביטוח אדם. עצם מילוי הצעת הביטוח אינו הופך את המציע למבוטח, לשם כך עליו לקבל אישור בכתב מסוכן הביטוח או מהחברה.

 

 

 

 


הרשעות חמורות

מונח מתחום ביטוח רכב חובה - הרשעות חמורות העשויות להשפיע על עלות ביטוח רכב חובה הן אותן  ההרשעות שהביאו בזכות עצמן לשלילת רישיון (אלא אם כן ביטל בית המשפט שלילה זו). לפי חוזר הפיקוח על הביטוח 2005-1 32, בקביעת מספר ההרשעות החמורות, יכללו כל ההרשעות שאירעו בשלוש השנים שקדמו לתאריך תחילת הפוליסה, לכל הנהגים הנוהגים ברכב בדרך קבע בשל נהיגת רכב מאותו הסוג (הן אם הרכב היה בבעלות פרטית והן אם בבעלות חברה).

 

למדריך ביטוח רכב חובה

 

 

 


השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק

מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית – כינון הפוליסה (להבדיל מערך כינון!) – לאחר קרות נזק שאינו אובדן מלא – ורק אם המבוטח שיקם את רכושו - כדי לבטח מחדש את הרכוש ששוקם - על המבוטח לשלם בשל כך פרמיה נוספת. בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי לפי פוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון יש לנכות מתגמולי הביטוח בשל נזק חלקי את עלות כינון הפוליסה מתגמולי הביטוח בשל נזק לרכוש ובשל הסכום ששולם לצד ג' (גבול האחרית חוזר לקדמותו)

 

 

 

 


הקפאה של ביטוח רכב

מונח מתחום ביטוח רכב -משמעו הקפאת הפוליסה. כלומר הכיסוי הביטוחי אינו בתוקף לחלוטין מאחר והרכב אינו בחזקת המבוטח. (למשל המבוטח מכר את הרכב והוא מבקש לשמור על זכויותיו על פי הפוליסה עד לרכישת רכב אחר).

מחבר: אמנון אריאלי

 

 

 


הרשעות חמורות

מונח מתחום ביטוח רכב חובה - הרשעות חמורות העשויות להשפיע על עלות ביטוח רכב חובה הן אותן  ההרשעות שהביאו בזכות עצמן לשלילת רישיון (אלא אם כן ביטל בית המשפט שלילה זו). לפי חוזר הפיקוח על הביטוח 2005-1 32, בקביעת מספר ההרשעות החמורות, יכללו כל ההרשעות שאירעו בשלוש השנים שקדמו לתאריך תחילת הפוליסה, לכל הנהגים הנוהגים ברכב בדרך קבע בשל נהיגת רכב מאותו הסוג (הן אם הרכב היה בבעלות פרטית והן אם בבעלות חברה).

 

למדריך ביטוח רכב חובה

 

 

 


 

השבתה של ביטוח רכב

מונח מתחום ביטוח רכב -  השבתה של הרכב ואי נהיגתו . במצב זה, כאמור לעיל, הפוליסה נשארת בתוקף, כל הכיסויים נשארים בעינם אך לא יחול כיסוי בעת נהיגת כלי הרכב המבוטח.

 

השתתפות עצמית

מונח בתביעות בכל ענפי הביטוח – החלק הראשון מכל נזק אותו נושא המבוטח בעצמו. ההשתתפות העצמית נקבעת במפרט הפוליסה לכל מקרה ומקרה. ההשתתפות יכולה להיקבע, בהתאם למקרה, לפי סכום נקוב מראש, באחוזים מהנזק, מסכום הביטוח או אפילו מהפרמיה וכן בתקופת זמן (בביטוח אי כושר לעבודה). מטרת ההשתתפות העצמית לעודד את המבוטח למנוע נזקים ולחסוך ממנו וחברת הביטוח את העלות והטרחה בטיפול בתביעות קטנות ומטרידות שלא לשמן נועד הביטוח. לא בכל מקרה יש השתתפות עצמית - למשל בביטוח רכב חובה, בביטוח מוות בביטוחי אדם, וטוטל לוס בפוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון - אין השתתפות עצמית.

 

 

 


 

 

חוקר ביטוח

חוקר פרטי שנכר על-ידי חברת הביטוח על מנת לוודא ולאמת את מקרה הביטוח, סיבת הנזק נסיבותיו והיקפו.

 

 


חידוש הביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח - כל ביטוח מסתיים בתאריך הנקוב בפוליסה בתום תקופת הביטוח. לצורך חידוש הביטוח נדרשת הסכמה של המבוטח וחברת הביטוח.

 

 

 


חיתום

מונח בכל ענפי הביטוח - תהליך במהלכו מחליט האחראי לנושא מטעם המבטח (החתם) אם להתקשר בהסכם הביטוח עם המבוטח או לא ואם כן באילו תנאים (פרמיה, השתתפות עצמי, הקף הכיסוי, דרישות המיגון וכו').

 

למדריך עובד חברה/ סוכנות

 

 


חריג - סייג

מונח בכל ענפי הביטוח – תנאי הקובע, כי אירוע או סוג נזק מסוים אינם מבוטחים לפי הפוליסה. חוק חוזה הביטוח קובע, כי על מנת שחברת הביטוח תוכל להסתמך על חריג או סייג לכיסוי הביטוחי (כלומר להימנע מתשלום בשל קיומו של חריג) עליה לציינם בפוליסה בהבלטה מיוחדת או לפרטם בסמוך לנושא שאליו הם מתייחסים. בית המשפט קבע, כי הבלטה על ידי קווים ברשימת הפוליסה אינה מהווה הבלטת חריגים כנדרש על-פי חוק.

 

 

 


חתם

מונח בכל ענפי הביטוח - נציג מוסמך של המבטח שעוסק בחיתום ומקבל או אינו מקבל  עסקים לביטוח. החתם הוא בדרך כלל עובד שכיר של חברת הביטוח או סוכן ביטוח שקיבל הרשאה מחברת הביטוח לחתום על פוליסות בשמה. סוכן חתם יכול לייצג מספר חברות ביטוח.

 

למדריך עובד חברה/ סוכנות

 

 

 


 

 

ירידת ערך

מונח בביטוח רכוש (כולל ביטוח רכב) – לאחר קרות מקרה הביטוח, כאשר לרכוש המבוטח נגרם נזק חלקי, יורד ערך הרכוש לאחר תיקונו בעקבות הנזק. בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון כולל הכיסוי הביטוחי לרכב גם את ירידת הערך שנגרמה לרכב בשל התאונה.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 


 

 

מוסך הסדר

מונח בתחום ביטוח רכב – מוסך שלחברת הביטוח יש עמו הסדר מיוחד. תיקון הרכב במוסך הסדר אינו כרוך בתשלום דמי התיקון על-ידי המבוטח (למעט סכום ההשתתפות העצמית וכו') ואין צורך להפקיד שיק ביטחון לתיקון נזק מבוטח. אצל מרבית המבטחים ניתן לקבל השתתפות עצמית נמוכה יותר בתיקון הרכב במוסך הסדר.

 

למדריך תביעות רכב רכוש

 

 


מיגון

מונח בעיקר בביטוח אלמנטארי – אמצעים שהמבוטח נוקט – בדרך כלל, כתנאי לקיום הביטוח, על מנת למנוע נזקים ו/או לצמצמם.

 

 

 


משרד הכרטיס הירוק

מונח בתחום ביטוח רכב  - משרד הכרטיס הירוק עוסק בביטוח חובה לרכב ישראלי בחו"ל ורכב זר המגיע לארץ. פעילות המשרד מוגבלת למדינות החברות במועדון הכרטיס הירוק (מצרים אינה חברה במועדון זה).

 

 

 


משבת

מונח בתחום ביטוח רכב  – ראו אימובילייזר.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

 


 

משתנים מפחיתים

מונח בביטוח רכב – משתנים המשפיעים על הפחתת ערכו של הרכב המבוטח לעומת רכבים אחרים הדומים לו, כמו: קילומטראז' גבוה, רכב של חברה, מספר רב של בעלים, רכב שנקנה מחברת השכרה, רכב שעבר תאונה וכו'.

 

למדריך ביטוח רכב

  


משתנים מעלים

מונח בביטוח רכב - משתנים המשפיעים על עלית ערכו של הרכב המבוטח לעומת רכבים אחרים הדומים לו כמו: קילומטראז' נמוך, מספר מועט של בעלים, העדר תאונות וכו'.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 


 

 

 

נזק חלקי

מונח בתביעות לפי ביטוח רכוש (לרבות רכב) – מתאר מצב בו הנזק שנגרם לרכוש המבוטח אינו נזק מלא והרכוש ניתן לתיקון ולשיקום בעקבות הנזק.

 

למדריך ביטוח רכב

 


נזק תוצאתי

מונח בכל ענפי הביטוח – מדובר בנזק נוסף שנגרם כתוצאה מהנזק הישיר. למשל אובדן דמי שכירות לצורך שכירת רכב בעקבות התאונה או הגניבה של הרכב.

 

 


 

 

 

עלוקה

מונח בביטוח רכב מקיף - יחידה העוקפת את המשבת המקורי של הרכב ומונעת גניבה תוך שימוש במפתח.  העלוקה היא רכיב ניתוק עצמאי, ועשויה לשמש לניתוק אלקטרוני של מערכות הרכב השונות, כמו:  הדלק,  מחשב הרכב, הצתה, נעילת מערכת ההילוכים (בכלי רכב בעלי גיר אוטומטי), משבת המנוע (אמובילייזר).

למדריך ביטוח רכב

 

 


 

עמלת סוכן

 שכר טרחתו של סוכן הביטוח. העמלה משולמת לסוכן על ידי חברת הביטוח וקבעת לפי אחוז מוסכם מראש בין הסוכן לחברת הביטוח מהפרמיה שמשולמת לחברת הביטוח על-ידי המבוטח.

 

למדריך סוכן הביטוח

 

 


עניין מהותי

מונח בתחום עקרונות הביטוח - עניין העשוי להשפיע על מבטח סביר אם להתקשר בכלל בחוזה הביטוח ואם כן באילו תנאים (פרמיה, השתתפות עצמית, דרישות מיגון, היקף כיסוי וכו').

 

 


 

ערך כינון

מונח בביטוחי רכוש – חדש תמורת ישן - במקרה זה אין מנכים את שיעור הבלאי מתגמולי הביטוח בתנאי שהמבוטח עומד בתנאי הכינון. בביטוח רכוש לפי ערך כינון, מקבל המוטב במקרה של נזק ערכו של רכוש חדש במקום ישן. התנאי לכך הוא קביעת סכומי הביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש ותיקון או החלפה בחדש של הרכוש שניזוק בתוך התקופה שנקבעה לכך בתנאי הפוליסה. הרכוש המוחלף יהיה מאותם סוג וטיב של הרכוש הניזוק. אם החידוש או ההחלפה לא יבוצעו, תשלם חברת הביטוח תגמולי ביטוח לפי ערך שיפוי (ישן תמורת ישן).

 

 


 

ערך מוסכם

מונח בביטוח רכוש – חישוב תגמולי הביטוח (הפיצוי) לאחר נזק לפי הסכום שסוכם מראש בין המבטח לבין המבוטח ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם. ביטוח לפי "ערך מוסכם" מקובל בדרך כלל, בביטוח דברי אומנות וענתיקות.

 

 

 


 

ערך שיפוי

מונח בביטוח רכוש – ישן תמורת ישן - חישוב תגמולי הביטוח (הפיצוי) לאחר נזק לפי ערך השוק של הרכוש שניזוק (עלות המכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון בשוק החופשי) רגע לפני קרות מקרה הביטוח (הנזק). כלומר מתגמולי הביטוח מנכים את גורם הבלאי.

 

 


 

עקרון התחלוף

מונח בביטוח רכב רכוש ואחריות חוקית – מקרה פרטי של סוברוגציה או שיבוב - לאחר שחברת הביטוח שילמה למוטב את סכום הנזק המבוטח לפי הפוליסה, עוברת זכותו של המבוטח לגבות סכומים המגיעים לו בגלל אותו מקרה ביטוח, שלא לפי פוליסה אחרת, לידי חברת הביטוח. זכות זו מוגבלת לשיעור הסכום ששולם על-ידי חברת הביטוח. על חברת הביטוח להימנע מלעשות כל מעשה אשר יפגע בזכותו של המבוטח לקבל פיצויים מעל לסכום ששולם על ידה. על המבוטח להימנע מעשיית כל מעשה אשר ימנע מחברת הביטוח לממש את זכותה (בדוגמא לעיל, עליו להימנע מלהתחייב בפני השכנים כי לא יגיש נגדם תביעה כלשהי בגין הנזק לדירתו). אם יעשה המבוטח מעשה כזה יהיה עליו לפצות את חברת הביטוח. לפי חוק חוזה הביטוח, עקרון התחלוף אינו חל כאשר מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה על-ידי קרוב משפחה או מעביד או עובד אשר אדם סביר לא היה תובע מהם פיצוי.

 

 


 

 

צד שלישי (או צד ג')

מונח בענפי ביטוח רכב ואחריות חוקית - כל מי שאינו המבטח או המבוטח ואינו צד להסכם הביטוח. ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מכסה את אחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי בשל נזק שהוא גרם לו ואשר מבוטח לפי תנאי הפוליסה.

 

למדריך ביטוח צד ג'

 


 

 

קוד דגם

מונח בביטוח רכב - מספר שמופיע בפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון ובמחירוני רכב המציין את היצרן, הדגם ושנת היצור של הרכב.

 

למדריך ביטוח רכב

 


קסקו

מונח בביטוח רכב - ביטוח נזק לרכוש לרכב עצמו או לרכב שהוא רכושו של צד ג'.

 

למדריך ביטוח רכב

 


קרנית

מונח בתחום ביטוח רכב  חובה - קרן שהוקמה לפי הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הקרן מפצה נפגעי תאונות דרכים שאינם יכולים לקבל פיצוי מחברת ביטוח מהסיבות הבאות:

  1. נפגעי תאונת "פגע וברח" - כאשר לא ידוע מי הנהג ומי המבטח.

  2. נפגעי תאונות כאשר לנהג אין ביטוח (הנהג אינו זכאי לפיצוי).

  3. נפגעי תאונות כשחברת הביטוח חדלת פירעון (פשטה רגל או נמצאת בפירוק).

המימון לתשלומים נעשה על-ידי אחוז מסוים מפרמיות ביטוח החובה.

 

 

 


 

 

שמאי הביטוח

מונח בענפי ביטוח רכוש (ובכלל זה ביטוח רכב רכוש) -הגורם המקצועי האמור לבדוק את נסיבות הנזק, שיעורו ואחריות חברת הביטוח לגביו. השמאי אינו מהווה צד להסכם הביטוח והמבוטח רשאי לחלוק על ממצאיו .

 

 


שמאי בית

מונח בתחום ביטוח רכב  - שמאי בית כשמאי אשר עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים עם המבוטח בשל קשר מיוחד עם המבטח. שמאי בית ייחשב, בין היתר, אחד מאלה:

  • שמאי שהוא עובד של קבוצת הביטוח.

  • שמאי שלמעלה מ – 25% מסך כל הכנסותיו משמאות ועסקים אחרים עם מבטחים מקבוצת הביטוח.

  • חברת שמאות אשר קבוצת הביטוח מחזיקה בלמעלה מ- 5% מאמצעי השליטה בה.

 

למדריך תביעות ביטוח רכב

 

 

 


 

שמאי חוץ

מונח בתחום ביטוח רכב  - שמאי שאינו שמאי בית המופיע ברשימת השמאים שהגישה חברת הביטוח למבוטח. שמאי חוץ אמור להיות שמאי אובייקטיבי, כלומר חסר פניות לטובת חברת הביטוח. הוא נבחר על-ידי המבוטח אולם שכרו משולם על-ידי חברת הביטוח.

 

למדריך תביעות ביטוח רכב

 

 


 

 

שמאי אחר

מונח בתחום ביטוח רכב  - שמאי אחר הוא שמאי שאינו שמאי בית או שמאי חוץ- כלומר, שמאי שאינו כלול ברשימת שמאי החוץ שקיבל מהמבטח ואינו נחשב כשמאי בית.

 

למדריך תביעות ביטוח רכב

 

 


 

שמאי מכריע

מונח בתחום ביטוח רכב - השמאי שנקבע באופן אקראי מתוך רשימת השמאים שהורכבה על-יד איגוד חברות הביטוח ואיגוד השמאים, השמאי המכריע נועד להכריע בכל מקרה של מחלוקת בין שתי הצעות תיקון או שתי שומות. השמאי המכריע אינו שמאי בית או חוץ של המבטח הרלבנטי.

 

למדריך תביעות ביטוח רכב

 

 


 

 

 

 

 

תאונה

אירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש על ידי המבוטח.

 


 

תביעה מסולקת

מונח בכל ענפי הביטוח - תביעה שתגמולי הביטוח בגינה כבר שולמו למוטב.

 


 

תביעה פתוחה

מונח בכל ענפי הביטוח - תביעה שנפתחה אצל חברת הביטוח. תגמולי הביטוח לא שולמו ועדיין לא ידוע אם ישולמו בכלל ומה יהיה שיעורם.


 

תגמולי ביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח- (הפיצוי) סכום הכסף שמשולם על-ידי חברת הביטוח למוטב (או תיקון הרכוש שניזוק מטעם חברת הביטוח) בשל מקרה ביטוח.

 

 


תקופת הביטוח

התקופה בה הביטוח תקף – תקופה זו מתחילה ביום הראשון לביטוח ומסתיימת ביום האחרון לביטוח לפי הרשום במפרט הפוליסה. יש לשים לב, כי בביטוח אחריות חוקית (כמו צד ג' וחבות המעבידים) הביטוח מכסה מקרים שקרו בתקופת הביטוח גם אם המידע לגביהם הגיע לחברת הביטוח לאחר שתקופת הביטוח כבר הסתיימה. בביטוחי אחריות מקצועית, אחריות המוצר ואחריות דירקטורים (הנערכים על בסיס "תביעה מוגשת" המכסה אחריות רק בשל תביעות שהוגשו נגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח) הפוליסה תשלם לפי כיסוי רטרואקטיבי גם בשל מקרים שקרו לפני תחילת הביטוח לאחר התאריך הרטרואקטיבי (ולא היו ידועים למבוטח) כאשר התביעה בגינם הוגשה למבוטח בתוך תקופת הביטוח.

 


תקופה קצרה

מונח בביטוח אלמנטארי - כללי – אופן חישוב הפרמיה לתקופה בה היה הביטוח תקף וזאת לאחר שהמבוטח ביטל את הפוליסה לפני שהגיעה לסיומה או בביטוח לתקופות קצרות משנה אחת כאשר בסיס הפרמיה לתקופה נקבע מראש לפי "תקופה קצרה". למעשה מדובר בפרמיה גבוהה יותר מהחישוב היחסי לתקופה (פרו-רטה). בביטוחי דירה, רכב,עסק וכד' המבוטח ישלם 10% מהפרמיה השנתית עבור כל חודש או חלקו בו היה הביטוח תקף בתוספת 10% מהפרמיה גלובלי, כלומר אם בוטל הביטוח לאחר יומיים (חלק מחודש) ישלם המבוטח עבור ביטוח זה 20% מהפרמיה השנתית. המטרה למנוע מהמבוטחים לבטל את הביטוח כל פעם שיוצא להם ביטוח חליפי בתנאים ובמחירים נוחים יותר. בפועל יתכנו חישובים שונים בפוליסות שונות למשל חישוב הפרמיה לתקופת ביטוח הקצרה משנה בביטוח רכב חובה: עד 7 ימים 5% מהפרמיה השנתית. מעל 7 ימים 5% מהפרמיה השנתית בתוספת 0.3% מהפרמיה השנתית בעד כל יום ביטוח החל ביום השמיני.

 

 


תעריף- המיון

מונח בכל ענפי הביטוח - הבסיס לחישוב הפרמיה - האחוז (או חלק האחוז) אותו מכפילים בסכום הביטוח או בסכום אחר (כמו הקף המחזור העסקי) על מנת לקבל את סכום הפרמיה נטו. התעריף משתנה ביחס ישר לגובה סיכונו של המבטח.

 

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright